Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje,że w 2016r przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej  choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności  w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł.

Rodziny i  osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do OPS w Rossoszu celem złożenia oświadczenia o dochodach za m-c październik 2016r.

Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach 21.11.2016 – 05.12.2016r.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 83 378 45 57 lub w siedzibie OPS.