Polityka prywatności Serwisu
wersja: 1 , aktualna od dnia: ...
Wprowadzenie.
1. Poniższą Politykę prywatności Serwisu wprowadza się na podstawie art.173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.)
i Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
2. Treść Polityki prywatności Serwisu należy rozpatrywać łącznie i uzupełniająco z aktualną treścią Regulaminu Serwisu.
3. Polityka prywatności Serwisu stanowi świadectwo realizacji przez Usługodawcę
i jednocześnie Administratora Danych Osobowych, tj. … , obowiązku ochrony prywatności oraz zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach Serwisu, także ich danych osobowych, obowiązujące podczas korzystania z usług Serwisu.
4. Usługodawca respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.
Ochrona danych osobowych.
5. Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
6. Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
7. Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.
8. System informatyczny – to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych (System Serwisu).
9. System Serwisu ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika
z celu funkcjonowania Serwisu oraz zakresu udzielonych przez nich dobrowolnych zgód i oświadczeń.
10. Informacje i dane o Użytkownikach Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim bez podstawy prawnej zezwalającej lub nakazującej takie działanie. Przekazanie takich informacji następuje wyłącznie dobrowolnie - w postaci jawnej, dobrowolnej zgody osób przekazujących te dane lub na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych.
11. Na potrzeby Serwisu przetwarzane są następujące dane osobowe (w celach: świadczenia usług, realizacji transakcji, marketingowych oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną) : imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail wraz z adresem IP.
12. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Użytkownik może zażądać ujawnienia wszelkich detali dotyczących jego danych osobowych lub ich zakres przetwarzania, jak również żądać ich trwałego usunięcia, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej ...
13. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883
z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
14. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu Serwisu i Usługodawcy jest świadome i dobrowolne.
15. Usługodawca deklaruje, iż podejmuje w niezbędnym zakresie współpracę z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych, dla podejmowania działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.
16. Dane gromadzone na potrzeby Serwisu są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji, dostęp do której mają wyłącznie uprawione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Realizując Politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje się odpowiedni