Najwyższa Izba Kontroli proponuje, żeby zawiesić obowiązkowy dla wszystkich uczniów egzamin maturalny z matematyki do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. Inspektorzy NIK doszli wiem do wniosku, że „nauczanie matematyki w szkołach pozostawia wiele do życzenia”.

”Z nauczaniem matematyki w polskich szkołach nie jest najlepiej. Forma i sposób jej nauczania nie sprzyja pełnemu rozwojowi kompetencji matematycznych u uczniów. Potwierdzają to osiągane przez nich wyniki” napisali inspektorzy w raporcie.
Z przeprowadzonych przez nich kontroli wynika, że przeszło 42% uczniów szkół ponadgimnazjalnych w latach 2015-2017 miało z matematyki na świadectwie tylko ocenę dopuszczającą (tj. dwójkę). W gimnazjum takich uczniów było 23%, a w szkołach podstawowych 10%. Ocenę celującą z matematyki (6) na świadectwach w kontrolowanych szkołach otrzymało tylko 4% uczniów gimnazjów, 2% uczniów podstawówek i zaledwie 1% uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
NIK w raporcie powołuje się również na dane z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wynika z nich, że z matematyką uczniowie mają większe problemy niż z jakimkolwiek innym przedmiotem. Średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki w latach 2015 - 2017 wyniósł 55%. W tym samym czasie średnia z języka polskiego wynosiła 60%, a z języka angielskiego nawet 73%. Co szósty uczeń nie zdał egzaminu dojrzałości z matematyki.
NIK we wnioskach, które skierowała do Ministerstwa Edukacji Narodowej sugeruje rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach.
Eksperci przytaczają również w swoim raporcie wyniki międzynarodowych badań, z których wynika, że w krajach, w których matematyka nie jest przedmiotem obowiązkowym na egzaminie dojrzałości (np. w Finlandii) uczniowie osiągają dużo lepsze wyniki w nauce. Zauważyli oni również, że nie można udowodnić, że obowiązkowa dla wszystkich uczniów matura z matematyki ma bezpośredni wpływ na miejsce, jakie dane państwo zajmuje w rankingu innowacyjności gospodarki.
„Uznając bezsprzecznie interdyscyplinarną wartość matematyki, należy podkreślić, że obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki nie stanowi sam jako taki wartości dodanej w procesie nauczania w szkołach ponadpodstawowych kończących się maturą. Wręcz przeciwnie, jest istotnym obciążeniem (czas i koszty korepetycji, stres) dla prawie jednej trzeciej osób kończących ten typ szkoły” – napisano w raporcie.