Kompass Consulting Buczkowski Maciej zaprasza do uczestnictwa w darmowych szkoleniach i stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY - program wsparcia aktywności zawodowej osób w wieku lat 30 i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na lubelskim rynku pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

 1. Darmowe szkolenie zawodowe  (kończące się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu  potwierdzającego zdobycie kwalifikacji zawodowych). Tematyka szkoleń „szyta na miarę” – kandydat sam może zaproponować tematykę szkolenia, jakie chce zrealizować, zgodnie ze swoimi preferencjami i zainteresowaniami.
 2. Stypendium szkoleniowe (997,40 PLN brutto)
 3. Płatny 3 miesięczny staż zawodowy (Stypendium stażowe 1 850,00  PLN brutto/miesiąc)
 4. Indywidualne wsparcie doradcze obejmujące identyfikację potrzeb oraz poradnictwo zawodowe
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
 6. Zwrot kosztów dojazdów oraz kosztów opieki nad osobą zależną
 7. Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW

Projekt jest skierowany do osób:

 • będących powyżej 30 roku życia,
 • zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego,
 • pozostających bez pracy
 • oraz spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

-  osoba długotrwale bezrobotna

-  kobieta

-  osoba w wieku powyżej 50 lat

-  osoba z niepełnosprawnością

-  osoba o niskich kwalifikacjach

Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa – osoby ubezpieczone w KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne prowadzące indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych. 

Strona projektu wraz z załącznikami